Fakta om Standard Norge

Standard Norge fastsetter og utgir Norsk Standard og andre normative publikasjoner. I 2011 fastsatte vi totalt 1 053 nye Norsk Standard, hvorav de fleste baserer seg på felles europeiske standarder. Ved utgangen av året hadde vi totalt 16 200 standarder og andre normative dokumenter i vår portefølje.

Medlemsorganisasjon

Standard Norge er en privat og uavhengig medlemsorganisasjon for nasjonal standardisering på alle områder utenom tele og elektro. Medlemskapet er åpent for alle bedrifter, organisasjoner og myndigheter.

Organisasjonen anerkjennes av myndigheter, næringsliv, forbrukere og arbeidstakere som den sentrale aktøren for nasjonal og internasjonal standardisering. Standard Norge drives etter prinsippet om non-profitt, i den forstand at alle inntekter tilbakeføres til standardiseringsarbeidet.

Ivaretar norske interesser

Standardene utvikles i samarbeid med brukerne. De bidrar med ekspertise og finansiering. Dette kan være bedrifter, bransjeorganisasjoner, utdannings­institusjoner, forskningsmiljøer, norske myndigheter, forbrukere og andre interesseparter. Standard Norge er medlem og deltar aktivt i den internasjonale standardi­seringsorganisasjonen ISO og den europeiske standardiserings- organisasjonen CEN. Hovedoppgaven er å ivareta norske interesser i disse organisasjonene.

Standard Norge finansieres hovedsakelig gjennom

• prosjektbidrag fra private og offentlige interessenter

• inntekter fra salg av standarder og andre normative dokumenter

• statlig finansiering fra Nærings- og handelsdepartementet.

Lange tradisjoner

Standard Norge startet virksomheten i november 2003 som en videreføring av det arbeidet som tidligere ble utført av fire standardiserings- organisasjoner. Den eldste av disse ble etablert i 1923, så selv om Standard Norge er en ung organisasjon, bygger den på mangeårig tradisjon og kompetanse.

Forretningsidé

• Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge.

• Sammen med kundene utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet.

• Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte parter og en pådriver i globale nettverk.

Les mer om Standard Norge